NAP GCF Webinar: „NAP konsultacije – jačanje kapaciteta za planiranje nacionalnih mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove„

NAP GCF webinar na temu uticaja, posledica i odgovora na promene klime u sektorima poljoprivrede, energetike i infrastrukture održan je 2. novembara 2020. godine putem ZooM platforme.

Na NAP GCF webinaru diskusovalo se o pitanjima direktnih uticaja promena klime i prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, u svetlu Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan, kao značajnog činioca aktivnosti za postizanje ciljeva Sporazuma iz Pariza.
Nakon uvodnog predstavljanja ključnih aspekata uočenih i očekivanih uticaja promena klime na pomenute sektore, usledila je interaktivna razmena stavova i dosadašnjih praksi.
Takođe, diskutovalo se i o zahtevima i mogućnostima koje obezbeđuje Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, kao i sektorsko zakonodavstvo EU, a u kontekstu klimatskih promena.

Promene klime potvrđeno utiču na upravljanje vodama, šumama i poljoprivredu .
Uticaji na sektor energetike i infrastrukture predmet su dodatnih analiza u okviru projekta:
Unapređenje srednjeročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji”. Prema rezultatima analiza za područje Evrope, jasno je da ovi uticaji značajno narušavaju dosadašnje prakse u obradi zemlje, korišćenju voda, proizvodnji energije, izgradnji infrastrukture, itd.

Smanjenje negativnih posledica uticaja promena klime već je deo praksi na nacionalnom nivou, iako najčešće prepoznato kao unapređenje praksi u sektoru, a ne kao odogovor na promene klime. Iskustva na međunarodnom i nivou EU pokazuju niz novih opcija i mogućnosti za odgovor, odnosno adaptaciju na izmenjene klimatske uslove, koji vode smanjenju potrebnih ulaganja, ali i ukupnih gubitaka u sektoru.

S druge strane, za procenu potrebnih ulaganja i njihovu prioritizaciju, u bilo kom od navedenih sektora, potrebno je imati u vidu i ulaganja u smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i smanjenje pritisaka na činioce životne sredine. Novi EU Zeleni dogovor potvrđuje da ovi aspekti čine nerazdvojivi deo procesa razvoja i konkurentnosti grana privrede/sektora na EU i međunarodnom tržištu. Šta više, novim Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan, EU je jasno oblikovala očekivanja od zemalja kandidata i spremnost da za postizanje tih očekivanja obezbedi pomoć

U prilogu se nalaze prezentacije sa održanog webinara:
sektor poljoprivrede: https://www.klimatskepromene.rs/agriculture-4/
sektor energetike:https://www.klimatskepromene.rs/energy-2/
sektor infrastrukture: https://www.klimatskepromene.rs/infrastructure-2/

Post A Comment