DOKUMENTA

IZVEŠTAJI

Извештај о утицају
климатских промена на
сектор ПОЉОПРИВРЕДЕ, са
предлогом мера адаптације*

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена
на сектор ПОЉОПРИВРЕДЕ,
са предлогом мера адаптације*

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена на
сектор ПОЉОПРИВРЕДЕ,
са предлогом мера адаптације

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена
на сектор шумарства,
са предлогом мера
адаптације

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена
на путну инфраструктуру,
са предлогом мера адаптације

Vidi više

Извештај о процени ризика
и анализи рањивости енергетског
сектора на утицаје климатских
промена, са предлогом мера
прилагођавањa

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена
на сектор здравља,
са предлогом
мера адаптације

Vidi više

Извештај о капацитетима и потребама јачањa капацитета на националном и нивоу локаалних самоуправа за адаптацију на измењене климатске услове

Vidi više

Преглед и процена постојеће политике, регулаторног и институционалног оквира за прилагођавање климатским променама са препорукама за развој и унапређење посебне политике и регулаторног оквира

Vidi više

Aнализа доступности климатских и социо-економских информација, укључујући климатске податке, податке о ризицима и проценама погођености и информације о мерама адапатације

Vidi više

Процена рањивости здравственог сектора Србије на здравствене ризике проузроковане климатским променама

Vidi više

Brošure

ENERGIJA

Vidi više

ŠUME I UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Vidi više

POLJOPRIVREDA

Vidi više

INFRASTRUKTURA

Vidi više

JAVNO ZDRAVLJE

Vidi više