DOKUMENTA

ПРОГРАМ ПРИЛАГОЂАВАЊА
НА ИЗМЕЊЕНЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ

Vidi više

IZVEŠTAJI

Aнализа доступности климатских и социо-економских информација, укључујући климатске податке, податке о ризицима и проценама погођености и информације о мерама адапатације

Vidi više

Извештај о капацитетима и потребама јачањa капацитета на националном и нивоу локаалних самоуправа за адаптацију на измењене климатске услове

Vidi više

Преглед и процена постојеће политике, регулаторног и институционалног оквира за прилагођавање климатским променама са препорукама за развој и унапређење посебне политике и регулаторног оквира

Vidi više